Soal PTS/UTS Genap SKI

Salah satu upaya Matsan Saga memfasilitasi pemmbelajaran di madrasah atau sekolah adalah dengan menyediakan label Bank Soal yang didalamnya terdapat koleksi soal latihan berbagai mata pelajaran. Kumpulan soal ini dikodifikasikan dari berbagai sumber dan jenis baik  berupa Penilaian Tengah Semester (PTS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS).

Berikut ini kami sajikan Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau soal Ulangan Tengah Semester (UTS) Genap mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang pernah diujikan di MTs Negeri 1 Tegal Tahun Pelajaran 2016 / 2017.

1. Pada tanggal berapakah Nabi Muhammad Saw meninggal?
 • 12 Rabi’ul Awal 11 H
 • 13 Rabi’ul Awal 11 H
 • 14 Rabi’ul Awal 11 H
 • 15 Rabi’ul Awal 11 H
2. Surat yang dibaca oleh Sahabat Abu Bakar As-Syidiq ketika Nabi Muhammad Saw meninggal di hadapan Umat Islam adalah ......
 • Al-Imron: 142
 • Al-Imron: 143
 • Al-Imron: 144
 • Al-Imron: 145
3. Apa arti dari kata Muhajiriin dan Ansor itu ......
 • Penolong dan Pendatang
 • Pendatang dan Penolong
 • Mekkah dan Madinah
 • Madinah dan Mekkah
4. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad Saw, maka terjadi kekacauan dalam umat Islam. Salah satu penyebab kekacauan yang timbul adalah mencari pengganti Nabi Muhammad Saw. Terjadi perselisihan diantara golongan Muhajiriin dan golongan Ansor tentang siapa pengganti Nabi Muhammad Saw. Siapakah yang dapat menyelesaikan perselisihan ini ......
 • Abu Bkar As-Syidiq
 • Umar bin Khattab
 • Utsman bin Affan
 • Ali bin Abi Thalib
5. Khalfah pertama Umat Islam Setelah Nabi Muhammad Saw adalah Khalifah Abu Bakar As-Syidiq, Siapa nama Asli Khalifah Abu Bakar As-Syidiq sebelum masuk Islam ......
 • Manaf
 • Abdul Muthalib
 • Abdul Ka’ab
 • Abdullah
6. Berapa lamakah Khalifah Abu Bakar As-Syidiq menjabat sebagai Khlaifah?
 • 2 Tahun
 • 3 Tahun
 • 4 Tahun
 • 5 Tahun
7. Khalifah Abu Bakar As-Syidiq dapat julukan atau gelas ”As-Syidiq”, Kenapa beliau mendapat gelar ”As-Syidiq” ......
 • Percaya pada sahabat
 • Percaya dengan keluarga
 • Percaya Pada Orang Kafir
 • Orang yang pertama percaya peristiwa Isro Mi’roj
8. Setelah Khalifah Abu Bakar as-Syidiq meninggal, Kekhalifahan diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab. Siapakah nama ibu Khalifah Umar Bin Khattab ......
 • Siti Aisyah
 • Fatimah Az-Zahroh
 • Khadijah
 • Hantamah Binti Hasyim
9. Khalifah Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh, siapakah orang yang telah membunuh Khalifah Umar bin Khattab itu ......
 • Musailamah
 • Thalhah Al-Ansi
 • Abu Lulu’ah
 • Abu Lahab
10. Salah satu karakter yang dimiliki oleh Khlaifah Utsman bin Affan adalah ......
 • Saleh, Penyantun dan Sabar
 • Lembut dan Tegas
 • Cerdas dan Tegas dan Mengutamakan kepentingan rakyat
 • Tegas dan Mengutamakan Kebenaran
11. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai julukan atau gelar dari Umat Islam karena pernah menjadi menantu Rosulullah Saw dua kali, Apa julukan beliau itu ......
 • Sang Bijak
 • Dzu Nurain
 • Sang Pelopor
 • Sang Hebat
12. Siapakah nama ibu Khalifah Ali bin Abi Thalib ......
 • Umu Aiman
 • Arwa Bin Kuriz
 • Fatimah Binti Asad Bin Hasyim
 • Fatimah Binti Rosulullah Saw
13. Khalifah Ali bin Abi Thalib Adalah khalifah terakhir Khulafaurrasyidiin. Beliau meninggal karena dibunuh oleh ......
 • Abu Jaha
 • Abu Lahab
 • Abu Lulu’ah
 • Abdurrahman Bin Muljam
14. Pada tahun berapakah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal ......
 • 21 Ramadhan 40 H
 • 23 Ramadhan 40 H
 • 25 Ramadhan 40 H
 • 27 Ramadhan 40 H
15. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Syidiq adalah Hasil musyawarah antara Muhajirin dan Ansor, Salah satu alasan beliau diangkat menjadi Khalifah pertama dalam Islam sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw adalah ......
 • Orang yang pernah menggantikan Nabi Muhammad Saw menjadi Imam Shalat
 • Orang Tua
 • Orang Cerdas
 • Orang Mekkah
16. Tahun berapakah Khalifah Abu Bakar As-Syidiq menjabat sebagai Khalifah ......
 • 10-12 H / 631-633 M
 • 11-13 H / 632-634 M
 • 12-14 H / 633-635 M
 • 13-15 H / 634-636 M
17. Untuk mencari pengganti Nabi Muhammad Saw, Umat Islam bermusyawarah. Dirumah siapakah Umat Islam Bermusyawarah ......
 • Abu Bkar as-Syidiq
 • Umar bin Affan
 • Tsaqifah Binti Sa’idah
 • Ali Bin Abi Thalib
18. Lembut dan Tegas merupakan karakter Khalifah siapa ......
 • Khalifah Abu Bakar As-Syidiq
 • Khalifah Umar Bin Khattab
 • Khalifah Utsman Bin Affan
 • Khalifah Ali Bin ABi Thalib
19. Berdasarkan pengalaman pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Syidiq dahulu, maka beliau mencari solusi untuk mencari penggantinya setelah beliau wafat nanti. Atas dasar apakah pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab menjadi Khalifah sebagai pengganti Khalifah Abu Bakar As-Syidiq ......
 • Wasiat yang ditulis oleh Nabi Muhammad Saw
 • Wasiat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Syidiq
 • Wasiat yang ditulis oleh Umar bin Affan
 • Wasiat yang ditulis oleh Ustman Bin Affan
20. Berapa tahunkah Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai Khlaifah ......
 • 8 Tahun
 • 9 Tahun
 • 10 Tahun
 • 11 Tahun
21. Bagaimana karakter Khalifah Umar Bin Khattab itu ......
 • Cerdas, Tegas dan Mengutamakan kepentingan rakyat
 • Lembut dan Tegas
 • Saleh dan penyantun dan Sabar
 • Tegas dan mengutamakan kebenaran
22. Siapakah yang menentukan pengangkat Khalifah Utsman bin Affan ......
 • Khalifah
 • Majlis Agung
 • Majlis Syura
 • Majlis Islam
23. Setelah Khalifah Umar Bin Khtatab meninggal, Maka Jabatan Khalifah digantikan oleh Khalifah Ustman Bin Affan. Berapa lamakah Khalifah Utsman bin Affan menjabat sebagai Khalifah ......
 • 9 Tahun
 • 10 Tahun
 • 11 Tahun
 • 12 Tahun
24. Salah satu alasan umat Islam mengangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai Khlaifah pengganti Khalifah Utsman bin Affan karena Khalifah Ali Bin Abu Thalib ......
 • As-Sabiqunal Awwalun dan Menantu Nabi Muhammad Saw
 • Dekat dengan Nabi Muhammad Saw
 • Akrab dengan Nabi Muhammad Saw
 • Kenal dengan Nabi Muhammad Saw
25. Berapa lamakah Khlaifah Ali Bin Abi Thalib Menjabat sebagi Khalifah ......
 • 2 Tahun
 • 5 Tahun
 • 10 Tahun
 • 12 Tahun
26. Khalifah pertama Pemerintahan Khulafaurrasyidiin adalah Khalifah Abu Bakar As- Syidiq,salah satu prestasi Khalifah Abu Bakar as-Syidiq adalah ......
 • Kalender Hijriyah
 • Baitul Mal
 • Memberantas Orang – orang Murtad
 • Mushaf Al-Qur’an
27. Yang merupakan Prestasi Khlaifah Abu Bakar As-Syidiq adalah memberantas Nabi Palsu, Salah satu nama nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Syidiq bernama ......
 • Musailamah Al-Kadab
 • Abu Lulu’ah
 • Abdurrahman Bin Muljam
 • Abu Lahab
28. Bani apa saja pengikut dari Thulaihah Bin Khuwailid Al-Asadi ......
 • Bani Asad, Bani Gatafan, Bani Amir
 • Bani Tamim
 • Bani Yarbu
 • Suku badui
29. Masa Khalifah Abu Bakar As-Syidiq muncul orang – orang yang keluar dari Islam,sehingga terjadi Perang. Apa nama perang untuk memberantas orang – orang murtad itu ......
 • Perang Yamamah
 • Perang Riddah
 • Perang Yarmuk
 • Perang Khandak
 30. Pada masa Khlaifah Abu Bakar As-Syidiq terjadi perang Yamamah, sehingga banyak yang meninggal pada perang ini adalah para penghafal Al-Qur’an. Siapa yang mengusulkan Kodifikasi Al-Qur’an pada masa Khalifah Abu Bakar As-Syidiq ......
 • Khalifah abu Bkar As-Syidiq
 • Umar Bin Khattab
 • Ustman Bin Affan
 • Ali Bin Abi Thalib
31. Kewilayah manakah pasukan Amru bin ash dikirim oleh Khlaifah Abu Bakar As-Syidiq ......
 • Damaskus
 • Palestina
 • Yordania
 • Hims
32. Khalifah siapa yang menetapkan kalender Hijriyah ......
 • Khalifah Abu Bakar As-Syidiq
 • Khalifah Umar Bin Khattab
 • Khalifah Ustman Bin Affan
 • Khalifah Ali Bin Abi Thalib
33. Sejak Kapan dimulainya awal penetapan kalender Hijriyah ......
 • Nabi Muhammad Saw Dilahirkan
 • Nabi Muhammad menjadi Nabi
 • Nabi Muhammad Menjadi Rosul
 • Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah
34. Apa fungsi “Baitul Mal” pada masa Khalifah Umar bin Khatab…...
 • Surat Negara
 • Perekonomian Negara
 • Administrasi Tentara
 • Mengurusi keuangan Negara
35. Wilayah umat Islam semakin luas sampai wilayah Armenia dan Azarbaijan, Didaerah ini timbul perselisihan cara membaca Al-Qur’an yang benar. Siapakah yang mengusulkan Kodifikasi mushaf Al-Qur’an pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini ......
 • Huzaifah Bin Yaman
 • Muawiyah bin Abu Sofyan
 •  Khalifah Ustaman Bin Affan
 • Ali bin Abi Thalib
36. Apa nama lain dari salinan Al-Qur’an yang dikumpulkan pada Masa Khlaifah Utsman Bin Affan ......
 • Al-Qur’an
 • Lembaran
 • Mushaf
 • Salinan
37. Perluasan wilayah Islam semakin luas sampai ke Afrika , Siprus hingga Konstatinopel. Untuk keamanan wilayah umat Islam, maka dibentuk angkatan laut. Siapa yang mengusulkan dibentuknya angkatan Laut ......
 • Ali bin Abi Thalib
 • Huzaifah Bin Yaman
 • Muawiyah bin Abi Sufyan
 • Khlaifah Utsman Bin Affan
38. Yang merupakan salah satu prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah ......
 • Memberantas Nabi Palsu
 • Menetapkan Kalender Hijriyah
 • Perbaikan Masjid Nabawi
 • Mengganti Pejabat Yang kurang Cakap
39. Nama Kota pusat pengembangan Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits,Ilmu Pengetahuan, Ilmu Nahwu pada masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah ......
 • Mesir
 • Kuffah
 • Mekkah
 • Madinah
40. Kemajuan Bidang Ilmu Bahasa di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib salah satunya adalah Ilmu Nahwu, siapa yang mengarang Ilmu tentang pokok – pokok ilmu Nahwu atau tata bahasa itu?
 • Khlalifah Ali bin Abi Thalib
 • Abu Aswad Adu’ali
 • Amr Bin Ash
 • Muawiyah Bin Abi Sofyan
Sri Kuncoro Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

0 Response to "Soal PTS/UTS Genap SKI"

Post a Comment

Jika bermanfaat, silahkan berbagi dan berkomentar dengan baik...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel